ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Hearings B.V. overeengekomen te worden.2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. 

AANBIEDINGEN

2.1 Alle door Hearings B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.1 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde Hearings B.V. eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan Hearings B.V. worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Hearings B.V. niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldende nakoming van de overeenkomst.

3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.7 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
• gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats
• exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
• exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering
• vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend

4.2 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijk voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

ANNULERING

5.1 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

5.2 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst met betrekking tot een persoonlijk op maat aangemeten product tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 100% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

5.3 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst met betrekking tot een serviceuitvoering / persoonlijk op maat aangemeten product tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt een x-percentage van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. De annuleringskosten wordt gebaseerd op het door wederpartij geaccordeerde aantal personen ongeacht of dit een zogenaamd betaalde -of garantiecontrole betreft. Om de orderwaarde en annuleringskosten te bepalen hanteert Hearings B.V. de volgende criteria:

Zogenaamde, of als anders omschreven met hetzelfde doel, 100% garantieservice-controle vertegenwoordigt een waarde van € 36,24 (incl. B.T.W.).

Zogenaamde, of als anders omschreven met hetzelfde doel, lektest of afdichting-scontrole vertegenwoordigt een waarde van € 18,15 (incl. B.T.W).

Zogenaamde, of als anders omschreven met hetzelfde doel, nieuwe aanmeting of levering van otoplastieken vertegenwoordigen een waarde van € 129,95 (incl. B.T.W) per eenheid of tenzij anders afgesproken het laatst gefactureerde of geoffreerde bedrag per eenheid; al dan niet exclusief of inclusief 100% garantieservice.

5.4 Hearings B.V. hanteert in de situatie van artikel 5.3 de volgende annuleringskosten:

Bij, door wederpartij geïnitieerde, afmelding van overeenkomst binnen 5 volledige werkdagen van de afgesproken datum wordt 25% annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij, door wederpartij geïnitieerde, afmelding van overeenkomst binnen 3 volledige werkdagen van de afgesproken datum wordt 50% annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij, door wederpartij geïnitieerde, afmelding van overeenkomst binnen 1 volledige werkdag van de afgesproken datum wordt 100% annuleringskosten in rekening gebracht.

5.5 Onder geïnitieerde afmelding van overeenkomst wordt ook verstaan dat wederpartij, bij een bezoek van Hearings B.V. aan wederpartij niet het afgesproken aantal personen tijdens het bezoek van Hearings B.V. aanbiedt.

5.6 De minimale annuleringkosten bij artikel 5.5 en 5.6 bedragen € 181,50 (incl. B.T.W).

LEVERING

6.1 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij tenzij anders overeengekomen. Levering geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Hearings B.V. met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur anderszins wordt aangegeven.

6.2 Als tijdstip van levering geld het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

6.3 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

6.4 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreken waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.5 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

6.6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benaderen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

TRANSPORT/RISICO

7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijk wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

7.2 Eventuele specificaties wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slecht uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

7.3 Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijk vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

AANMETING GEHOORBESCHERMING

8.1 Aanmeten van gehoorbescherming gebeurt volgens een vaste procedure.
Indien deze procedure normaal verloopt accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden directe of indirecte schade. Wederpartij draagt zelf de verantwoordelijkheid om de aanmeetprocedure te kennen. Deze wordt op verzoek aan u verstrekt; mondeling of schriftelijk.

OVERMACHT

9.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke cq onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlengd. Covid-gerelateerde annuleringen vallen niet onder overmacht.

9.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

9.3 Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

9.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

9.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

10.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

10.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

10.4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

10.5 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

RECLAMES

11.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

11.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

11.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

11.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

11.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

GARANTIE

12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door Hearings B.V. geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

12.2 Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.

12.3 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

12.4 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

12.5 Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

12.6 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

12.7 100% garantieservice wordt door wederpartij altijd één jaar vooruitbetaald tenzij anders overeengekomen via een separate overeenkomst. Dit betaalde bedrag is niet restitueerbaar.

12.8 Indien wederpartij niet of niet binnen 30 dagen na factuurdatum voldoet aan haar betalingsverplichting, dan zijn wij niet verplicht te voldoen aan onze 100% garantieservice welke is aangeboden.

12.9 Indien bij verlies of diefstal van otoplastieken wederpartij een beroep doet op vervanging van méér dan 15% van het aantal dragers op jaarbasis, dan behouden wij ons het recht om het restant boven 15% aan wederpartij te factureren.

NIET-GOED-GELD-TERUG GARANTIE

13.1 Deze garantie geldt enkel voor bedrijven met een geldig Kamer van Koophandel nummer en bij aanschaf van nieuwe otoplastieken. De garantieregeling houdt in dat wij het aankoopbedrag restitueren indien een drager van otoplastieken niet tevreden is. Wederpartij dient binnen 3 maanden na ontvangst van de laaste factuur beroep te doen op deze garantie. Wij zullen eerst nieuwe otoplastieken aan de betreffende drager leveren. Indien de drager nog steeds niet tevreden is, zullen wij het aanschafbedrag met betrekking tot de betreffende drager crediteren en retourneren aan het gefactureerde bedrijf. Deze garantieregeling heeft enkel betrekking op individuele dragers. Per jaar kan wederpartij dit beroep maximaal voor 25% van alle otoplastiekendragers binnen haar bedrijf bij ons neerleggen. Deze garantie geldt niet in combinatie met abonnementen of leaseovereenkomsten of voor wederverkopers.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

14.2 De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

14.3 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daaropvolgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

BETALING

15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting, automatische incasso of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien het een op maat gemaakt product betreft, zijn wij gerechtigd uitlevering pas plaats te laten vinden na ontvangst van de betaling.

15.2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

15.3 Ingeval de wederpartij:
a in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, b komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

RENTE EN KOSTEN

16.1 Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

16.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijk kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijk procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

18.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Wat zijn otoplastieken?

Otoplastieken van Hearings zijn specialistisch. Ze zijn uniek en op maat voor iedere gebruiker. Lees snel verder over wat gehoorbescherming op maat nu precies is en wat Hearings voor u kan doen.